facd voor architectuur advies en design

FAQ ofwel veel gestelde vragen.

Algemene vragen:

 • Wat is het verschil tussen een architect en een interieurarchitect?

Een architect richt zich vooral op het totale ontwerp en de structuur van bouwwerken, terwijl een interieurarchitect zich richt op het optimaliseren van ruimtes en interieurs voor functionaliteit en esthetiek. Er zit zeker een overlap in de werkzaamheden maar kortgezegd, hoe meer bouwkundige zaken hoe groter het aandeel van de architect. Daar facd beide expertises in huis heeft kunnen we dit perfect als één proces aanbieden.

 • Wanneer is het nodig om een architect of interieurarchitect in te schakelen?

Globaal gesproken schakel je een architect in bij nieuwbouw, renovatie of grootschalige projecten. Een interieurarchitect kan ingeschakeld worden bij interieur verbeteringen en ruimte optimalisaties. Een (interieur)architect is bekend met de wettelijke eisen die worden gesteld aan gebouwen (bijv. bouwbesluit), werkomgevingen (bijv. NEN en arbo), kwaliteit (bjv. duurzaamheidseisen), etc. Ook is deze in staat e.e.a. efficiënt te vertalen naar vergunningsaanvragen en tekeningen die nodig zijn voor offerte aanvragen etc.

 • Wat zijn de voordelen van het werken met een architect of interieurarchitect?

U profiteert van de creativiteit, inzichten en ervaringen van de architect en hij/zij brengt alle expertises mee om in alle onderdelen van het proces te zorgen voor een efficiënt verloop. Als voorbeeld kan een onjuist ingediende bouwaanvraag voor veel oponthoud zorgen en tot hoge kosten leiden of zelfs het niet verkrijgen van een vergunning.

 • Wat is het gebruikelijke proces bij het werken met een architect of interieurarchitect?

Er zijn een aantal stappen die leiden tot het eindresultaat, Om dit helder te maken hebben wij hier een aparte pagina aan gewijd. U kunt dit hier lezen. 


Projectgerelateerde vragen:

 • Hoeveel kost het om een architect in te huren? Wat zijn de tarieven?

Dit antwoord kan helaas pas gegeven worden op het moment het duidelijk is wat het project exact omvat en wat de gewenste inzet is. Wij hanteren verschillende tarieven voor bijv. tekenaar, ontwerper en architect. Het type project en de inzet heeft nogal invloed op de verhouding van het aandeel van een ieder. Moet er veel getekend en uitgewerkt worden dan zal het tarief relatief lager uitvallen dan een opdracht welke een complex conceptontwerp met bijbehorende onderzoeken omvat. We kunnen altijd een indicatie afgeven na een oriënterend gesprek waarin de beoogde opdracht kan worden besproken.

 • Hoe lang duurt het gemiddeld om een bouw- of ontwerpproject af te ronden?

Ook hier geldt geen algemene regel voor. Aan het begin van het proces is het wel mogelijk om gezamenlijk een gewenste planning op te zetten. Hierbij kunnen we vanuit onze ervaring aangeven waar de knelpunten kunnen zitten en haalbaarheid aangeven. In het proces heb je altijd te maken met een aantal fases die hun tijd opeisen zoals het aanbesteden/laten offreren van het ontwerp door bijv. een aannemer (reken op 3-4 weken) en het vergunningstraject voor een omgevingsvergunning (minimaal 8 weken). Hiernaast kunnen er altijd complicerende factoren zijn zoals een asbestsanering of wijziging bestemmingsplan.

 • Hoe wordt het budget beheerd en wat zijn de verwachte kosten voor mijn project?

Als er een budget vanuit de opdrachtgever bepaald is zullen we dit als uitgangspunt nemen voor het ontwerp. In dat geval zullen we vanuit dat totale budget gezamenlijk bepalen wat het bouwbudget is (er zijn namelijk ook andere kosten zoals bijv. constructeur, leges, nutsaansluitingen, etc.). Na iedere stap in het proces zullen we wat nauwkeuriger de kosten kunnen ramen, zodat constant de vinger aan de pols blijft. De kosten zijn afhankelijk van het type project en de vereiste inzet maar ook deze zijn voor het overgrote deel in beeld te krijgen als het project en de verwachting helder is. Tijdens de uitvoering kunnen, indien gewenst, de kosten worden bewaakt door de projectmanager.

 • Wat zijn de stappen in het ontwerpproces?

Voor wat betreft het ontwerpdeel van het proces wordt er begonnen met een SO (ofwel schetsontwerp) soms voorafgegaan door een conceptschets of volumestudie (nog vrijblijvender en om een zeer grove richting te bepalen). Deze eerste stap geeft een indruk van de richting waarin e.e.a. wordt uitgewerkt en welke primaire keuzes er moeten worden gemaakt. Hierna volgt het VO (voorlopig ontwerp) en redelijk uitgewerkt plan, met vaak op onderdelen wat varianten, op basis waarvan de laatste definitieve keuzes kunnen worden gemaakt. Als laatste stap het DO (definitief ontwerp) welke de basis vormt voor de uitwerkingen op detailniveau ter aanbesteding en realisatie. De detailtekeningen zijn vaak tevens de bestektekeningen. Hierop staat de gewenste detaillering, materialen en kleuren. Een overzicht van de stappen binnen het volledige proces staan hier.

 • Welke vergunningen en regelgevingen zijn vereist voor mijn project, en zal de architect hierbij helpen?

Niet te onderschatten is het aantal eisen die om de hoek kunnen komen kijken bij een project. Voor een kleine verbouwing of herinrichting kan dat minimaal of zelfs niet nodig zijn. Echter veel projecten vereisen toch een aantal verplichtingen waar niet altijd bij stil wordt gestaan. Zo is het dat je bij vergunningsvrij bouwen (bijv. een uitbouw achter het huis) bij een bouwkundige ingreep nog steeds de verplichting hebt een constructieberekening uit te laten voeren. Ook bij interieuringrepen moet rekening worden gehouden met wettelijke eisen. Bij  interieur-ingrepen of zelfs inrichting komen er  eisen zoals NEN en arbo om de hoek kijken. We zijn volledig op de hoogte wanneer welke regelgeving geldt en toegepast moet worden. Voor een aantal zaken werken we samen met specialisten, zoals bijv. brandadviseurs en constructeurs. De meest voorkomende vergunningen zijn de zogenaamde omgevingsvergunning (ook wel bouwvergunning) en gebruiksvergunning of -melding. Ook deze kunnen we binnen het gehele proces verzorgen.

 • Hoe gaat de communicatie en samenwerking tussen mij en de architect plaatsvinden?

Wij zien een project als een samenwerking of partnership met de opdrachtgever. Het is de taak van ons om de opdrachtgever te bevragen en te informeren over te maken keuzes en hun consequenties, We zullen adviseren over voorkeuren en keuzes en waarborgen dat de doelstelling haalbaar blijft. Dit alles is alleen mogelijk als er een heldere, regelmatige en open overlegstructuur is. Onze voorkeur heeft het om in een eerste overleg te bepalen waar de opdrachtgever zich fijn bij voelt en hoe deze geïnformeerd wilt worden. Wij zullen van onze kant uit aangeven wat in het belang van het project een goede structuur is. In de regel zal er op regelmatige momenten een formeel overleg plaatsvinden, tussendoor kan dit aangevuld worden met contactmomenten als die nodig zijn. Afspraken, keuzes en uitgangspunten worden vastgelegd en gedeeld, zodat een ieder op de hoogte is van afspraken, keuzes en acties.


Bouwproject specifieke vragen:

 • Hoe wordt het architectonisch ontwerp vertaald naar de feitelijke bouw van het project?

Dit heeft alles te maken met de zogenaamde bestekfase. In deze fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt op detailniveau en worden alle materialen en kwaliteiten omschreven evenals kleuren en afwerkingen. Dit zijn de bestektekeningen en ruimte- en materiaalstaten en stellen de uitvoerende partij in staat een exacte offerte te maken met nauwelijks of geen stelposten. Eveneens zijn deze documenten een controlemiddel of de offerte en de uitvoering is zoals gevraagd en verwacht.

 • Hoe wordt de aannemer geselecteerd en wat is de rol van de architect tijdens de bouwfase?

In eerste instantie kan gezamenlijk worden gekeken welke aannemers geschikt zijn voor het project of op basis van andere zaken in aanmerking komen voor het maken van een aanbieding. Op basis van een bestek met bijbehorende tekeningen worden offertes aangevraagd. Hiernaast kan in de aanvraag nog een aantal voorwaarden en eisen aan de aannemer worden gesteld. De bestektekeningen zijn nodig om een eerlijk vergelijk te kunnen maken tussen de offertes. Hoe meer er is uitgewerkt en benoemd hoe beter een offerte te vergelijken is. Een gestelde voorwaarde zou bijv. het verkrijgen van een vergunning of financiering kunnen zijn maar ook de planning van de aannemer of de betalingsregeling. De architect is in de uitvoering vaak nog betrokken om controle te houden op de uitwerking, het verduidlijken van zaken of het helpen in besluitvorming tijdens bouw. Het is niet ongewoon dat tijdens de realisatie er nog aanvullende wensen ontstaan of inzichten die de architect dan dient aan- of in te passen.


 • Hoe wordt toezicht gehouden op de bouwwerkzaamheden?

De projectmanager houdt samen met de architect toezicht op de werkzaamheden en zorgt dat budget, tijd en kwaliteit bewaakt wordt. Uiteraard kan dit ook, indien gewenst, door een 3e partij gebeuren of bij aanwezigheid van tijd, kennis en ervaring door de opdrachtgever zelf.


 • Wat gebeurt er als er tijdens de bouw behoefte is aan wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp?

In de meeste projecten zal er op enig moment een aanpassing plaatsvinden. Dit kan door voortschrijdend inzicht, veranderende markt, budgetaanpassingen, groei of krimp van de organisatie, veranderende omstandigheden voor het individu etc. Binnen onze aanbieding nemen wij over het algemeen een stelpost op voor aanpassingen. Er wordt in de kostenstructuur dus al rekening mee gehouden. In veel gevallen zijn aanpassingen mogelijk, echter kan het bouwkundig of technisch zijn dat niet iedere wens zonder hoge kosten kan worden gerealiseerd. Hierbij zullen we zorgen dat mogelijkheden helder beargumenteerd worden. 

Ziet u uw vraag niet terug? Stuur ons dan uw vraag via de contactpagina of via Whatsapp, rechts onderaan de pagina. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.